ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг
(Угода Користувача)

Сторонами цього Публічного договору приєднання є:


ТОВ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» в особі директора Лунга-Федорович Яни Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з одного боку, та особа, яка є членом профспілки і яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію та всі умови цього Договору (надалі – Користувач), з іншого боку, далі разом поіменовані — Сторони, а кожний окремо – Сторона.

Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст.634 ЦК України, умови якого встановлено Виконавцем.

Цей Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Користувача до цього Договору та прийняття усіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.634 ЦК України.

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця за цим Договором Користувачі приймають умови цього Договору про нижченаведене:


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, які використовуються в цьому Договорі:

Публічний договір приєднання про надання послуг (Угода Користувача) – договір приєднання у розумінні ст. 634 ЦК України, текст якого розміщено на веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro.

Акцепт - надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

Член профспілки (Користувач за цим Договором) – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її Статут (Положення або інші установчі документи), сплачує членські внески і є користувачем Послуг в межах Проекту «Соціальна картка».

Організація профспілки – профспілка, об’єднання профспілок або первинна профспілкова організація (як організаційна ланка профспілки чи об’єднання профспілок), яка створена, зареєстрована та діє на підставі чинного законодавства України в межах повноважень, визначених Статутом (Положенням або іншим установчим документом) та Законом «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членом якої є Користувач та яка підтверджує його членство у профспілці, об’єднання профспілок або первинній профспілковій організації.

Проект «Соціальна картка» - це система послуг та дисконтних умов, створена з метою підвищення соціального захисту Членів профспілок, шляхом надання їм можливості отримувати послуги (в тому числі, але не виключно: консультативні, інформаційні, юридичні) та спеціальні дисконтні умови у сфері торгівельного, медичного, фармацевтичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку та в інших видах діяльності по всій території України.

Соціальний Профспілковий квиток (надалі – Профспілковий квиток) – це багатофункціональна електронна пластикова картка, зразок якої наведений на веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro, і яка підтверджує право Користувача на можливість отримання Послуг за цим Договором.

Особистий кабінет – сервіс, який розташований на веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro.

Веб-сайт Виконавця – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям: https://www.cesp.pro.

Гаряча лінія- це цілодобова послуга (24/7), яка надається Користувачам контактно - інформаційним центром Виконавця за номером: 0-800-210-308 в межах Проекту «Соціальна картка».

Строк дії пакету послуг Проекту «Соціальна картка»– 1 рік, що починає свій перебіг з моменту передачі Виконавцем Користувачу Профспілкового квитка.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надавати Користувачу Послуги, передбачені цим Договором, а Користувач зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені Послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Під Послугами, що надаються за цим Договором, розуміється пакет послуг Проекту «Соціальна картка», що полягає в наданні Користувачу можливості отримувати ряд послуг (в тому числі, але не виключно: консультаційні, інформаційні, юридичні) та спеціальних дисконтних умов у сфері торгівельного, медичного, фармацевтичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку, у наданні доступу до внутрішньої інформації в Особистому кабінеті на веб-сайті Виконавця, включенні до списку отримувачів обов’язкової розсилки інформації для членів профспілок, та в інших видах діяльності по всій території України протягом строку дії пакету послуг Проекту «Соціальна картка».


2. ПРАВИЛА ПРОЕКТУ «СОЦІАЛЬНА КАРТКА»

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2.3. Користувач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Акцептом цього Публічного договору приєднання є вчинення Членом профспілки наступних дій:
- оформлення замовлення Послуг у Виконавця шляхом надання своїх персональних даних та згоди на їх обробку Виконавцем,
- здійснення оплати Послуг, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2.5. Укладаючи цей Договір, Користувач автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям всіх істотних умов та положень цього Договору.

2.6. Користувач має можливість зареєструватися в Особистому кабінеті, який розміщений на Веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro, з метою отримання у будь-який час актуальної та необхідної для нього інформації. Порядок реєстрації Користувача в Особистому кабінеті, переліки переваг та можливих для отримання послуг (за спеціальними умовами), їх детальний опис та умови використання розміщені на офіційному Веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro.

2.7. Будь-яку інформацію щодо правил Проекту «Соціальна картка», порядку отримання інформації Користувачі можуть додатково отримувати за телефоном «Гарячої лінії» Виконавця.

2.8. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати правила Проекту «Соціальна картка» шляхом публікування на Веб-сайті змін та доповнень. Зміни, які вносяться до правил Проекту «Соціальна картка», набувають чинності в момент їх опублікування на Веб-сайті або в інший більш тривалий термін, визначений Виконавцем на Веб-сайті.

2.9. Будь-які зміни Договору та/або правил Проекту «Соціальна картка» з моменту набрання ними чинності поширюються на всіх Користувачів, що приєднались до цього Договору, у тому числі на тих, які приєднались до Договору раніше дати набрання чинності таких змін.


3. ОБСЯГ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання Виконавцем можливості розпочати надання Послуг за цим Договором, Користувач передає Виконавцю інформацію (персональні дані; фотографії – за бажанням Користувача) в обсягах та на умовах, визначених Розділом 6 цього Договору.

3.2. Персональні дані мають бути надані Користувачем Виконавцю у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня укладення цього Договору та бути підтверджені Організацією профспілки, шляхом засвідчення підписом уповноваженого представника Організації профспілки.

Фотографії надаються Виконавцю (за бажанням Користувача) у вказаний вище строк в електронному вигляді шляхом їх направлення на адресу електронної пошти (зазначити адресу електронної пошти) Виконавця або на електронному носії інформації (зазначити носій інформації CD/DVD/USB-носій).

3.3. У строк, що не перевищує 20 робочих днів з моменту отримання від Користувача даних, визначених в п. 3.2. Договору, а також за умови виконання Замовником обов’язку, визначеного п. 4.6. Договору, Виконавець передає Користувачу Профспілковий квиток.

Передача Профспілкових квитків Виконавцем Користувачам оформлюється шляхом підписання акту приймання-передачі Профспілкових квитків Виконавцем і Організацією профспілки.

3.4. Зовнішній вигляд та/або реквізити Профспілкового квитка, та/або його технічне виконання можуть бути змінені за ініціативою Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479), про що Виконавець інформує Користувачів.

3.5. Протягом строку дії даного Договору Користувач має право замовити у Виконавця додатковий обсяг Послуг. Умови надання Виконавцем додаткових Послуг визначаються Сторонами у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

3.6. У разі втрати Профспілкового квитка, Користувач в найкоротший строк інформує про це Виконавця. Виконавець, отримавши таке повідомлення, блокує Профспілковий квиток.

За заявою Користувача Виконавець здійснює виготовлення дублікату Профспілкового квитка.

Умови виготовлення дублікату Профспілкового квитка, строк їх виготовлення визначаються Виконавцем в односторонньому порядку.

3.7. Сторони домовились, що строк дії пакету послуг Проекту «Соціальна картка» у зв’язку з втратою Профспілкового квитка/виготовленням дублікату Профспілкового квитка, не поновлюється, а зараховується до строку дії пакету, який вже минув по Профспілковому квитку, який був втрачений.


4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

4.1. Вартість Послуг (пакета послуг Проекту «Соціальна картка»), що надаються за 1 (одним) Профспілковим квитком строком на 1 (один) рік, становить 40,00 грн.

В разі виникнення необхідності у замовленні додаткових Послуг, їх вартість, строки та інші умови надання Сторони погоджують у відповідній додатковій угоді до цього Договору.

4.2. Вартість Послуг за 1 (одним) Профспілковим квитком не може бути зменшеною, є фіксованою і не залежить від обсягу Послуг, які надаються (можуть бути надані) Користувачу.

4.3. Оплата послуг є підтвердженням його повної та безумовної згоди з усіма умовами цього Договору.

4.4. Сторони домовились, що вартість Послуг не повертається у випадку якщо:
- Користувач з будь-яких причин не використовує послуги та/або переваги Проекту «Соціальна картка»;
- Профспілковий квиток був заблокований раніше закінчення строку дії пакету послуг Проекту «Соціальна картка» на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

4.5. Вартість Послуг за цим Договором включає всі прямі та непрямі витрати Виконавця, пов’язані із виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

4.6. Розрахунки за Послуги здійснюються на підставі попередньої оплати, шляхом перерахування на користь Виконавця 100 % від суми загальної вартості Послуг, в строк, що не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з дня надання Користувачем Виконавцю Персональних даних, передбачених п.3.2 цього Договору.

4.7. Факт отримання Користувачем Профспілкового квитка є підтвердженням, що Виконавець надав Користувачу Послуги згідно з умовами цього Договору при відсутності взаємних претензій.


5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно та якісно надавати Послуги, визначені цим Договором.

5.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомляти про це Користувача.

5.1.3. Оприлюднювати та актуалізувати в разі необхідності текст цього Договору та правила Проекту «Соціальна картка» на офіційному Веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro.

5.2. Користувач зобов’язаний:

5.2.1. Оплатити Виконавцю вартість Послуг на умовах та в порядку, що зазначені в Розділі 4 цього Договору.

5.2.2. Надати Виконавцю інформацію в обсягу, необхідному для забезпечення виконання умов Договору.

5.2.3. Надати згоду на обробку своїх Персональних даних (з урахуванням Розділу 6 цього Договору).

5.2.4.Не рідше одного разу в 5 (п’ять) робочих днів ознайомлюватись з інформацією, оприлюдненою Виконавцем на офіційному Веб-сайті https://www.cesp.pro.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Для належного забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором укладати окремі договори з третіми особами, необхідні для забезпечення виконання умов Договору, при цьому залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Користувачем за виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3.2.В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, додаткових угод (за їх наявності) та правил Проекту «Соціальна картка», в тому числі шляхом викладення цього Договору та/або правил Проекту «Соціальна картка» в новій редакції, за умови оприлюднення таких змін на офіційному Веб-сайті Виконавця https://www.cesp.pro.

5.3.3. Інші права, які випливають із умов цього Договору, а також чинного законодавства України.

5.4. Користувач має право:

5.4.1. Отримувати Послуги, передбачені правилами Проекту «Соціальна картка».

5.4.2. Отримувати актуальну інформацію щодо правил Проекту «Соціальна картка», а також іншу інформацію, яка стосується надання Послуг за цим Договором.

5.4.3. Інші права, які випливають із умов цього Договору, а також положень чинного законодавства України.


6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. З метою надання Виконавцю можливості виконувати свої обов’язки за цим Договором, Користувач зобов’язується надати згоду на використання його Персональних даних в обсягу, визначеному п. 6.2 Договору.

6.2. Обсяг персональних даних Користувача, які за його згодою надаються Виконавцю:

- ПІБ;

- дата (число, місяць та рік) народження;

- місце проживання (населений пункт);

- контактний телефон;

- e-mail (за наявності).

Одночасно з персональними даними Користувач має право передати Виконавцю фотографію в форматі jpg, tif, png. Фотографія має відповідати наступним умовам: обличчя на фотографії має бути добре освітленим; фотографія має бути зроблена без сонцезахисних окулярів; в разі наявності у особи окулярів – окуляри не повинні мати затемнені лінзи, не можуть бути присутні будь-які світлові ефекти; рамка окулярів не повинна прикривати очі; особа на фотографії має бути без головного убору, або інших предметів, що прикривають голову (окрім головних уборів, які мають обов’язковий релігійний характер).

6.3. Метою обробки персональних даних Користувачів є регулювання господарсько-правових та цивільно-правових відносин, а саме: виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі щодо надання послуг та переваг, визначених цим Договором.

6.4. Порядок надання Користувачем своїх персональних даних Виконавцю, а також фотографій, передбачений п.3.2. цього Договору.

6.5. При обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту таких персональних даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Використання персональних даних Користувача працівниками Виконавця повинно здійснюватися лише відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків. Працівники Виконавця зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних Користувачів, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних та/або службових та/або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Такі зобов'язання залишаються чинними для працівників Виконавця і після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними Користувача, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

6.6. Користувач розуміє та підтверджує, що згода на обробку його персональних даних та фотографій в обсягах, визначених у Розділі 6 цього Договору, діє протягом строку дії цього Договору.

При цьому, Користувач погоджується, що йому відомі його права, визначені чинним законодавством України, в тому числі право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом направлення Виконавцю відповідного письмового повідомлення не менше, ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання такої згоди.

Відкликання Користувачем згоди на обробку його персональних даних є підставою для здійснення блокування його Профспілкового квитка.

6.7. Користувач зобов’язується відшкодувати Виконавцю всі доведені прямі збитки і витрати, понесені Виконавцем у зв’язку з невиконанням Користувачем своїх обов’язків, передбачених розділом 6 цього Договору та/або у зв’язку з недійсністю гарантій Користувача, передбачених цією статтею та/або у зв’язку із порушенням Користувачем іншим норм чинного законодавства України, які стосуються захисту персональних даних.


7. БЛОКУВАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ КВИТКІВ

7.1. Блокування Профспілкових квитків - це припинення можливості для Користувача отримувати пакет послуг за Проектом «Соціальна картка».

7.2. Виконавець має право здійснювати блокування Профспілкових квитків у наступних випадках:

- у разі припинення строку дії пакету послуг за Проектом «Соціальна картка» (1 (один) рік з моменту передачі Користувачу Профспілкового квитка), та у випадку, коли Користувач не оплачує вартість послуг (пакету послуг) Проекту «Соціальна картка» на новий період на умовах, передбачених цим Договором та/або додатковою угодою до Договору;

- достроково: у разі отримання від Користувача інформації про втрату Профспілкового квитка;

- достроково: у разі отримання від уповноваженої особи Організації профспілки інформації про припинення Користувачем членства в Організації профспілки;

- достроково: у разі відкликання Користувачем згоди на обробку його персональних даних.

7.3. В разі дострокового блокування Профспілкового квитка вартість Послуг, визначена цим Договором, не зменшується та не повертається.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.3. У разі порушення Користувачем строків здійснення розрахунків та/або порушення строків надання персональних даних та/або фотографій, строки початку надання Послуг автоматично переносяться пропорційно кількості днів затримки Користувачем виконання своїх зобов’язань.

8.4. Відповідальність за повноту і достовірність даних (персональних даних, фотографій), наданих Користувачем Виконавцю, несе Користувач.

8.5. Сторони розуміють, відповідальність за достовірність інформації щодо членства в профспілці несе Організація профспілки.

8.6.Сторони розуміють та підтверджують, що Виконавець не несе відповідальності у випадку, коли інформація про зміну умов цього Договору, що оприлюднена в порядку та строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачу.

8.7. Будь-які спори та розбіжності, що виникають за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів. В разі, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він передається на розгляд до відповідного судового органу України.


9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ФОРС-МАЖОР

9.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання/неналежне виконання було викликано обставинами непереборної сили (форс-мажором), які виникли після підписання Договору і не було можливості уникнути або усунути такі обставини або їх наслідки. До таких обставин відносяться: війна, масові заворушення; пожежі, повені, землетруси, інші природні стихійні лиха; рішення органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, які впливають на можливість виконання Сторонами зобов’язань, взятих на себе за цим Договором; катастрофи техногенного характеру: перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленій системі доменних імен, збої, викликані хакерськими та/або DDOS-атаками; та інші обставини, що перебувають поза волею та контролем Сторін цього Договору та безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом 2 (двох) робочих днів повідомити іншу Сторону як про настання, так і про припинення дії таких обставин і (або) їх наслідків. В разі неповідомлення іншої Сторони у вказаний строк, Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили не може посилатися на такі обставини при повному або частковому невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цим Договором.

9.3. Якщо строк дії форс-мажорних обставин буде тривати більше 2 (двох) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від виконання зобов’язань, взятих на себе за цим Договором, без відшкодування іншій Стороні можливих збитків.

9.4. Обставини непереборної сили (форс-мажор) повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або компетентним для кожного випадку державним органом.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набуває чинності та діє протягом 1 року з моменту передачі Користувачу Профспілкового квитка в порядку, передбаченому п.3.3. цього Договору.

10.2. Після закінчення строку дії цей Договір вважається автоматично пролонгованим на наступний рік за умови виконання вимог п.2.4. Договору.

10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

10.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ